Funcionament

Un cop arriba la vaixella al seu lloc de destí, s'utilitza. Un cop acabada d'utilitzar es torna a deixar a les caixes, sempre i quan abans s'hagin netejat mínimament les restes de menjar, beguda, etc. (*és molt important deixar els estris mínimament nets, i sobretot deixar cada estri dins de la seva caixa i no barrejar estris diferents)


Un cop fet el procediment, només cal fer arribar la vaixella al lloc d'origen i nosaltres ens encarreguem de netejar-ho. 


Coses importants...

La vaixella s'ha d'entregar sense restes de menjar, de beguda, etc.

* Cada peça trencada per part del client tindrà una repercussió en la fiança (tant sigui en el transport, en el moment de fer-se servir, en el moment d'endreçar-se, etc.).

* Fixar-se en com venen distribuïts els estris a les caixes, per posar-ho igual a l'hora de desar-ho tot. En cas de que es retorni desendressat, també tindrà repercussió en la finança.